Bezpečnost práce

Oblast bezpečnosti práce

Nabízíme komplexní a kvalitní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnou legislativou České republiky.

 • Identifikace rizik
 • Školení
 • Pracovní úrazy

Identifikace rizik

“Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.”

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat jejích působení tak, aby zdraví a život zaměstnanců nebyl ohrožen.

 • Zaměstnavatel je dále povinen soustavně vyhledávat, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
 • Zaměstnavatel je povinen provádět úkoly v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem.
 • Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.

Školení v oblasti BOZP

Vstupní školení BOZP

 • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti
 • periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení, popř. zpracování nové osnovy školení
 • školení po mimořádných událostech
 • školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvování školení
 • přezkoušení zaměstnanců, ověření znalostí formou testu  
 • zajištění školení první pomoci pro vybrané zaměstnance vaší společnosti

Pracovní úrazy

Povinností zaměstnavatele dle platné legislativy je vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu a stanovit opatření proti jeho opakování.

V rámci řešení PÚ (pracovních úrazů) nabízíme (NV č.201/2010 Sb.):

 • dodání Knihy pracovních úrazů za účelem evidence PÚ
 • vyšetření příčin a okolností vzniku PÚ
 • spolupráce s inspekcí práce a popřípadě s policií ČR při řešení pracovních úrazů
 • navržení opatření pro zamezení opakovanému vzniku PÚ
 • pomoc s vyplněním tiskopisu “Záznamu o úrazu”
 • zaslání všech potřebných tiskopisů stanoveným orgánům a institucím
 • poradenství pro zaměstnance a firmy v záležitosti bolestného a ztížení společenského uplatnění
 • vyřízení všech záležitostí okolo bolestného a ztížení společenského uplatnění
 • komunikace s pojišťovnami

Kontaktujte nás

Pevná linka:
577 320 967

Mobil:
737 813 731 nebo
603 342 381

E-mail:
sdruzeni.stanik@centrum.cz

Podrobné kontaktní ůdaje