Pracovní prostředí

Hygiena pracoviště a pracovního prostředí

Práce a pracovní prostředí patří k významným faktorům, které přímo i nepřímo určují zdravotní stav jednotlivce. Vedle pozitivního vlivu  může mít práce i negativní vliv na zdraví a to od malých změn (pracovní stigmata) přes závažnější problémy (nemoci z povolání) až po smrtelné případy.  

Nemoci z povolání představují jeden ze zdravotně, společensky i ekonomicky nejzávažnějších důsledků expozice rizikových faktorů práce a pracovních podmínek. Výskyt a složení nemocí z povolání jsou monitorovány v Národním registru nemocí z povolání na Centru pracovního lékařství SZÚ.

Rizikovými faktory práce a pracovního prostředí se rozumí fyzikální, chemické a biologické činitele jako jsou  prach, fyzická zátěž, zátěž teplem a chladem, psychická a zraková zátěž a další faktory, které mají nebo mohou mít vliv na zdraví. 
Z biologických faktorů jsou nejzávažnější mikroorganismy, které mohou vyvolat závažná onemocnění člověka (patogenní mikroorganismy).

Jsou-li patogenní mikroorganismy využívány záměrně při výrobě nebo je jejich výskyt nedílnou součástí práce (zdravotnická a veterinární zařízení apod.), pak takové práce podléhají také kategorizaci. Mikroorganismy nebo jejich produkty se do pracovního i životního prostředí mohou také uvolňovat z klimatizačních zařízení či plesnivých povrchů a pak je nutno příčinu výskytu odstranit.

Prach patří k nejrozšířenějším škodlivinám, se kterými se člověk setkává jak v běžném životě, tak při svých pracovních činnostech. Rozsah škodlivých účinků prachu na člověka je velmi široký. Při hodnocení záleží na původu, vlastnostech a velikosti prachu, na jeho koncentraci v ovzduší, na délce a podmínkách působení na člověka, dále na individuální vnímavosti jednotlivých osob na prach.

V tomto směru existuje rozsáhlá legislativa, která zahrnuje předpisy pro pracovní prostředí, venkovní prostředí i vnitřní pobytové prostory.

Kategorizace práce

Zaměstnavatel je povinen pro všechna pracovní místa ve firmě provést kategorizaci prací. Kategorizace se provádí na základě posouzení míry výskytu rizikových faktorů ovlivňujících pracovní prostředí, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců. Zpracujeme nebo aktualizujeme kategorizaci pro všechny Vaše zaměstnance.

Co můžeme na tomto úseku nabídnout?

V oblasti hygieny práce zajišťujeme

 • vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
 • zpracování návrhu na zařazení činností do kategorií rizikovosti dle zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění
 • vyhledávání rizikových pracovišť a pomoc při jejich evidenci
 • smluvní zajištění lékaře zajišťujícího poskytování pracovnělékařské služby
 • spolupráce s lékařem zajišťujícím pracovnělékařské služby
 • evidence popř. pomoc při evidenci lhůt lékařských prohlídek pracovníků
 • zajištění měření rizikových faktorů
 • periodické kontroly stavu v objektu a pořízení zápisů z těchto kontrol
 • ergonomie a pracovní prostředí
 • odborná pomoc na pracovištích objednatele při řešení stanovených povinností vyplývajících z platných předpisů vztahujících se k hygieně práce
 • upozorňování na zjištěné nedostatky a stanovení opatření k jejich nápravě
 • osobní účast při kontrolách orgánů Krajské hygienické stanic

Kontaktujte nás

Pevná linka:
577 320 967

Mobil:
737 813 731 nebo
603 342 381

E-mail:
sdruzeni.stanik@centrum.cz

Podrobné kontaktní ůdaje